Sponsorzy

Szanowni Państwo!

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy.

UKS „ORLIKI” oraz LKS „HILLTOP” WIŚNIOWA – OSIECZANY są stowarzyszeniami, których głównym celem jest propagowanie sportowego, aktywnego stylu życia i promowanie zdrowia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Głównym rdzeniem działalności są zajęcia z narciarstwa biegowego. UKS „ORLIKI” wspomaga sport szkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Wiśniowej finansując wyjazdy na zawody w różnorodnych dyscyplinach, a LKS „HILLTOP” Wiśniowa – Osieczany otacza opieką talenty narciarskie umożliwiając im starty w zawodach ogólnopolskich i kontynuowanie kariery sportowej po ukończeniu gimnazjum. Nasze kluby mają charakter stowarzyszenia, co podkreśla ich niezarobkowy charakter a akcentuje naszą chęć do aktywizacji fizycznej społeczeństwa.

Na stałe już wrośliśmy w lokalną społeczność, jednakże w związku z naszym nieustannym rozwojem zwiększają się potrzeby i musimy się zmagać z różnymi przeciwnościami, w tym, w sferze finansowej.

Dla Państwa jest to doskonała okazja do zaprezentowania się jako firma odpowiedzialna społecznie i dbająca o swój pozytywny wizerunek. Każda kwota może pomóc dzieciom, dlatego nawet niewielkie wpłaty oferowane również przez osoby indywidualne mogą pomóc nam w realizacji naszych celów i przyniesieniu radości dzieciom.

W zamian za sponsoring klubów proponujemy kilka wariantów reklamy:

Umieszczenie reklamy sponsora na internetowej stronie klubowej www.wisniowa-sport.pl z możliwością przekierowania na stronę reklamodawcy.
Umieszczenie loga sponsora (nazwy firmy) na koszulkach, kurtkach i strojach sportowych.
Wymienienie nazwy sponsora przez spikera w czasie imprez organizowanych przez kluby.
Utożsamienie się ze sponsorem podczas wywiadów w prasie (kluby współpracują z „Dziennikiem Polskim”, „Gazetą Myślenicką”, portalami www.skipol.pl oraz www.ug-wisniowa.pl

Sponsor strategiczny korzysta z wszystkich w/w wariantów reklamowych.

Zawodnicy LKS „HILLTOP” Wiśniowa – Osieczany startują na zawodach organizowanych w całym kraju: Szklarska Poręba, Ustrzyki Dolne, Wisła, Zakopane, Tomaszów Lubelski, Duszniki Zdrój oraz w wielu miejscach w województwie małopolskim. Startujemy w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich ”Bieg na Igrzyska” , Małopolska Narciarska Liga w Biegach Narciarskich oraz licznych biegach masowych. Nasi zawodnicy należą do czołówki w każdej kategorii wiekowej. W sezonie 2011/2012 zdobyliśmy cztery medale na Mistrzostwach Polski. Sylwia Jaśkowiec jest członkiem kadry narodowej i bierze udział w Pucharze Świata.

Zaznaczamy, że nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich możliwości reklamy. Jesteśmy otwarci na każdą Państwa propozycję. Gwarantujemy sumienne i rzetelne wywiązanie się z umowy. Kwestie dotyczące szczegółów dowiecie się Państwo pod numerem kontaktowym: 508582600 Anna Bubula (aniabubu@op.pl).

Sukces Państwa Firmy będzie naszym sukcesem.

Informacja ogólna o ulgach podatkowych z tytułu wspierania klubów sportowych.

Finansowanie klubu sportowego jest możliwe na trzy sposoby:

Poprzez wpłatę 1% podatku na konto klubu, który jest organizacją pożytku publicznego; (my nie jesteśmy
Poprzez darowiznę na rzecz klubu jako stowarzyszenia kultury fizycznej. Według nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku darczyńca może w ten sposób skorzystać z ulgi podatkowej. Zgodnie z nowelizacją wydatki na kluby sportowe w wysokości nie wyższej niż 10 proc. można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób swój dochód niezależnie od wszystkich innych ponoszonych kosztów.
Poprzez zawarcie umowy sponsoringu klubu sportowego, w której klub występowałby jako reklamodawca sponsora, wykorzystując wszystkie wymienione powyżej możliwości promocyjne.
Ustawy o podatku dochodowym (od osób fizycznych – updof i od osób prawnych – updop) przewidują, iż kosztami uzyskania przychodu są wydatki na reklamę i reprezentację, z tym jednak zastrzeżeniem, iż do kosztów uzyskania przychodów zaliczone mogą być wydatki w części nie przekraczającej 0,25 proc. przychodów. Limit ten jednak nie obowiązuje w przypadku, gdy reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób (art. 23 ust. 1 pkt 23 updof i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop). Zgodnie z interpretacją tego zapisu przez urzędy skarbowe, kluby reklamują dany podmiot w sposób publiczny poprzez sam fakt występowania z reklamą sponsora na strojach albo poprzez wystawianie banerów podczas meczów, a nawet umieszczanie loga sponsora na swojej stronie internetowej. Stąd też ewentualni sponsorzy, którzy reklamowaliby się stosując jedną z powyżej wymienionych metod, a także w inny podobny sposób publiczny, mogą zaliczyć wydatki na sponsorowanie drużyny jako koszty uzyskania przychodów bez wyraźnego ograniczenia, a więc ponad ustalony próg. W razie zainteresowania naszą ofertą zapewnimy bardziej szczegółową wykładnię prawną powyżej przedstawionych zagadnień podatkowych na podstawie orzecznictwa i literatury prawniczej zgodnie z analizą przeprowadzoną przez radcę prawnego.

Podstawa prawna:

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176 z późn. zm.)
ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 00. 54.654 z późn. zm.)
ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (Dz. U. 98.144.930 z późn. zm.)
Wskazane powyżej ustawy o podatkach dochodowych przewidują możliwość rzeczywistego obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, tj. dochodu, o kwoty przekazane przez podatnika na rzecz klubu sportowego. Wsparcie finansowe klubu sportowego może być dokonane w dwóch formach: jako darowizna lub jako udokumentowane wydatki pokrywające koszty działalności klubu sportowego. Przy czym podatnik może wspierać klub sportowy stosując jednocześnie obie te formy zachowując uprawnienie do skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej niezależnie dla każdej ze wskazanych form.

Ulgi podatkowe z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9a) przewiduje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (dochodu) o kwoty dokonanych darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu w danym roku podatkowym może podlegać kwota stanowiąca nie więcej niż 6% dochodu.
Podobne rozwiązanie przewidziane zostało w odniesieniu do podatników będących osobami prawnymi. Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podstawy opodatkowania podatnik może w roku podatkowym odliczyć kwotę darowizny (bądź darowizn) przekazanej na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizacjom posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota odliczeń w roku podatkowym z tego tytułu nie może przekroczyć 10% dochodu.
W przypadku, gdy podatnik nie odliczył od dochodu kwot darowizn przekazanych na wskazane powyżej cele, ustawy o podatku dochodowym przewidują możliwość zmniejszenia wykazanego podatku o wysokość dokonanej wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż kwoty stanowiącej 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu.
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne mogą zmniejszyć obliczony i wykazany ryczałt o kwotę darowizny przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zmniejszenie to nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 1% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy, wykazanego w zeznaniu.
Ulgi podatkowe z tytułu wydatków poniesionych przez podatnika na działalność klubu sportowego.

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczenia od dochodu zmniejszonego już uprzednio o dokonane darowizny – w granicach przewidzianych w przepisach przywołanych powyżej – wydatków poniesionych na działalność klubu sportowego w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Warunkiem jest by klub posiadał osobowość prawną i licencję sportową, a także skupiał co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów bądź młodszych zawodników (art. 26d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 18c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).